ม.นเรศวร จัดอบรมออนไลน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี มีใบประกาศนียบัตร (หลายหลักสูตร) - new.hongpagkru

5/27/2564

ม.นเรศวร จัดอบรมออนไลน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี มีใบประกาศนียบัตร (หลายหลักสูตร)

 new%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2-800x445  1. ผศ.ดร.คุณอนันทน์ เรื่อง ” Micro learning การเรียนรู้พอดีคำ”
186468630_1751853668332513_7527413203796259936_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH6lSfRs__Tp0mqRscpqfVMzdAo3YJTNYrN0CjdglM1ig8RNcW6ARTl8b40rP-x2rswJsXPtTUSCVdDZ609syWt&_nc_ohc=1qRPWNtLbvEAX_OCAtd&_nc_ht=scontent.fbkk22-2

ลงทะเบียนหลักสูตร Micro Learning การเรียนรู้พอดีคำ ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน


2. ผศ.ดร.กอบสุข เรื่อง Online Teaching Tools : เครื่องมือสำหรับครูสอนออนไลน์

187527479_1751853691665844_1364949769918724369_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHqH2xme57sJM2FaMhXS7tdu8WvBZVuir67xa8FlW6Kvmgr6J5SqDWfobzl3pKUShZhzZw3hyLOEKTaHlwxF5Fk&_nc_ohc=1xVP9qtqoKoAX_HFxMN&tn=7BaQ4yBfgkU6ePQl&_nc_ht=scontent.fbkk22-6

ลงทะเบียนหลักสูตรเครื่องมือสอนออนไลน์ ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


3. ดร.ภัทร์พงษ์ เรื่อง “A.I. ทางการศึกษา โดยใช้ Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด”

186546262_1751853784999168_5686643828200930087_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE1kkwKxm9dCymiXIDS-cWnz5pfMewEjnTPml8x7ASOdDxgpzIVTpZqgCQBz8FjpSOCJaWx2N3hjWPCL1zF8cBX&_nc_ohc=ZXOvMx7TAq0AX-B7B2g&_nc_ht=scontent.fbkk22-4

ลงทะเบียนหลักสูตรA.I. ทางการศึกษา โดยใช้ Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


4. อ.ธัญวดี เรื่อง รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ : การจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

186508066_1751853818332498_3324695836756095112_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGZSeUWLlVsmjsulKFSkTMP02lWAUz7oZjTaVYBTPuhmJmJZ-k8Uqtb0nwNO5kJTzf0Hwon3xwaFlPevrWoLmna&_nc_ohc=ZrcY5N041fEAX-LGmRe&_nc_ht=scontent.fbkk22-4

ลงทะเบียนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


5. อ.ราชการ เรื่อง เเนะนำการบูรณาการกับการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอน ในยุค Covid-19

186472563_1751853744999172_2790987181207148209_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGRprKtXIm-gAvPuHPs8Lv2Y_KT4a2sjX1j8pPhrayNfUx-2dkHVymYjdXQVcR6dU93HFz4-F8AEI6YMmzD9W09&_nc_ohc=eac3SMQANMsAX-IInNs&_nc_ht=scontent.fbkk22-2

ลงทะเบียนหลักสูตรสื่อออนไลน์กับการเรียนการสอนยุคโควิด-19

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


6. รศ.ดร.ทิพรัตน์ เรื่อง การวัดผลประเมินผลออนไลน์

188685326_1751853644999182_5267029150305672190_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHNB33pizkEyeBO0BkmJv2V-k9bqzdIRTr6T1urN0hFOhdHWgSImgVPC4ase-7GwN9BgUqJ6_DsV_mtOzofbJp2&_nc_ohc=rftTzLJHWqcAX9mLf40&_nc_ht=scontent.fbkk22-6

ลงทะเบียนหลักสูตรการวัดผลประเมินผลออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


7. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เรื่อง การสอนออนไลน์ผ่านgoogle Meet and google Drive for Digital classroom

186551535_1751853714999175_7144066965181523887_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGXPmDAcXgH9UIMZbXmUNGGbzDZXGRVN5xvMNlcZFU3nHSY9Pt4X6H_sql3sS3NKAdJnVn6FQ9d3jTgk-NHx_wG&_nc_ohc=Viqot1tX2EkAX8LK4TJ&_nc_ht=scontent.fbkk22-1

งทะเบียนหลักสูตรการสอนออนไลน์ผ่านgoogle Meet

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่


ที่มา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น