สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มีทั้งไฟล์ word และ powerpoint - new.hongpagkru

6/09/2564

สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มีทั้งไฟล์ word และ powerpointสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มีทั้งไฟล์ word และ powerpoint

ภาษาไทย o-net เสมือน  
ดู ดาวน์โหลดดู ดาวน์โหลด


การประสมคำ 
ดู ดาวน์โหลด


การแสดงทรรศนะ 
ดู ดาวน์โหลด


ครูมืออาชีพ 
ดู ดาวน์โหลด


คำชนิดต่างๆ Power Point 
ดู ดาวน์โหลดดู ดาวน์โหลด


การสะกดคำให้ถูกต้อง 
ดู ดาวน์โหลด


ตัวอย่างหัวข้อเรียงความชั้นสูง 
ดู ดาวน์โหลด


ประโยคเลียนสำนวนต่างประเทศ 
ดู ดาวน์โหลด


ประโยคชนิดต่างๆ 
ดู ดาวน์โหลด


พันธกิจของภาษา 
ดู ดาวน์โหลดดู ดาวน์โหลด


ร้อยกรอง 
ดู ดาวน์โหลด


ลักษณนาม 
ดู ดาวน์โหลด


ลักษณะของโรงเรียนที่ดี 
ดู ดาวน์โหลด


วรรคทองในวรรณคดีไทย 
ดู ดาวน์โหลด


ศัพท์บัญญัติ 
ดู ดาวน์โหลดดู ดาวน์โหลด


สุนทรียภาพในวรรณคดี 
ดู ดาวน์โหลดดู ดาวน์โหลดดู ดาวน์โหลด


ความหมายของคำ Power Point 
ดู ดาวน์โหลด


เฉลย ติวทุนKing วิชาภาษาไทย อ.จงชัย เจนหัตถการกิจ 
ดู ดาวน์โหลด


การสมาสและสนธิแบบไทย Power point 
ดู ดาวน์โหลด


สำนวนไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกัน Power Point 
ดู ดาวน์โหลด


ดู ดาวน์โหลด


บุคคลแห่งการเรียนรู้ Power Point 
ดู ดาวน์โหลดดู ดาวน์โหลดดู ดาวน์โหลด


ความหมายของคำ 
ดู ดาวน์โหลด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น